Fagsamling på Lokførerskolen

En gang i året inviterer vi alle fagsjefer, faglærere, administrativt personale og samtlige innleide instruktører til to dager med faglig og pedagogisk påfyll og sosialt samvær.

Publisert: 30.09.2019 13.40 av Maria Dahl Oppdatert: 30.09.2019 13.40

Det er stor verdi i det å samles alle sammen for å diskutere og reflektere over hva skolen er og vil være. I år hadde vi et mangfoldig program med mye informasjon, interessante gjester og viktig gruppearbeid.

Og på kvelden var det det mange som savnet arbeidsplassen sin, så da kjørte vi tog ut i Nordmarka med Historiske Togreiser.

Den viktigste personen – studenten

Thomas Heltorp er tillitsvalgt i kull 3-19. Han var representant for de som er de viktigste for oss, nemlig studentene.

Thomas Heltorp, student

Thomas Heltorp er tillitsvalgt i kull 3-19.

Thomas hadde mye på hjertet om hvordan Lokførerskolen kan sikre at studenten er glad og god.

Organiseringen og informasjonen er viktig, fortalte Thomas. At man er trygg faglig, består eksamen og at fremtidsutsiktene er tydelige. Det er bra at det er vanskelig å komme inn, det gir yrket prestisje, og motiverer til ekstra innsats underveis fordi studentene føler at de fortjener plassen. Informasjon om hva studenten skal gjøre og må forberede seg på må være tydelig og komme tidsnok. Det er også viktig at studentene er trygge på at de vet det de skal kunne, at nivået er riktig, at fokuset er på studentens læring og at eksamen er beviset på at de har oppnådd dette. Det kan være et kvalitetsstempel på skolen at noen stryker, det betyr at skolen stiller krav.

Studentene blir også glade og gode av å ha gode rammer, at de møter vennlighet og velvillighet i resepsjonen og fra administrasjonen, at de vet hvem de skal kontakte for informasjon og at de får gode svar på det de lurer på. Viktig også at klasserommene er store og luftige nok, at maten i kantinen er sunn og god og at studentene får opplæring i kommunikasjonskanalene som brukes.

Hvordan kan faglærer gjøre studenten god og glad? Det er viktig at både ansatte og innleide instruktører er godt opplest og forberedt på faget, og at studentene får tydelige tilbakemeldinger på læringen gjennom både progresjonstester og samtaler. Prog-testene er viktige for studentene selv om det ikke teller til eksamen, og det er kjempeviktig at spørsmålene er relevante og entydige. Studentene ønsker også å se at kursunderlaget er hensiktsmessig og komplett. Det er nyttig med gode scenarier på simulator, spesielt før øvelseskjøring. Best er det dersom læreren er informert om hva som skjedde dagen før, og dagen etter når studentene bytter lærer, og at opplæringen er godt koordinert.

Alle ansatte fulgte godt med og lyttet når Thomas snakket.

Go-Ahead

Sørtoget fra Go-Ahead
Sørtoget. Foto fra Go-Ahead

Fra Go-Ahead kom den nye Service- og kompetansesjefen på opplæringssenteret deres, Ove Jakobsen, og fortalte om planer for oppstart på Sørlandet. Selskapet er svært interessert i å rekruttere nye lokførere fra studentene på Lokførerskolen.

Representanter fra Go Ahead

Ove Jakobsen (t.v.) leder avdelingen Service og kompetanse hvor alle førere og konduktører er organisert. Lars Erik Stigen har fagansvarlig kompetanse, og har ansvar for all opplæring.

 

Om de menneskelige faktorer som del av sikkerheten

Vi inviterte gjester til å gi nye refleksjoner om hvordan den menneskelige faktor er sentral når det gjelder sikkerhet ved jernbanen. Dette handler om å bygge kultur og danne holdninger, og er en sentral del av det å bli en solid lokfører. Derfor er det også en sentral del av utdanningen ved Lokførerskolen.

Bedriftshelsetjenesten

Eva Hilland er doktorgradsstipendiat i psykologi ved UiO. Hun er tilknyttet Synergi Helse BHT og medlem i deres psykometriske team. Det er dette teamet som utfører helsepsykologisk test for de som søker Lokførerskolen. Søkerne må gjennomgå en legeundersøkelse, en lab/rus-test, og psykologsamtale med klinisk intervju, samt yrkespsykologisk test for å kartlegge kognitive funksjoner. Formålet med testen er å avgjøre egnethet og avdekke avvik i kognitive funksjoner, psykomotoriske ferdigheter og stressmestring. Dette undersøkes gjennom ulike psykologiske samtaler, funksjonskartlegging, klinisk utredning og kognitive tester.

159 søkere har vært til undersøkelse i år. 27 prosent av søkerne har fått karakteren A - særlig kvalifisert, 50 prosent har fått B og 23 prosent har vist seg ikke kvalifisert med karakteren C. Søkere med karakteren A har fått ekstra kvalifiseringspoeng til opptaket.

Bilde av Eva Hilland
Eva Hilland er doktorgradsstipendiati psykologi ved UiO, og tilknyttet Synergi Helse bedriftshelsetjeneste.

Havarikommisjonen

Marius Wold Albert er havariinspektør på jernbane i Statens havarikommisjon for transport (SHT). Han tok utgangspunkt i en ulykke ved Grorud stasjon i 2017, og snakket om SHTs tilnærming til undersøkelse av menneskelig fungering i transportulykker. SHT ser etter hvilke sikkerhetstiltak og barrierer som er bygget inn for å gjøre systemet robust. Hvorfor virker en avgjørelse fornuftig i øyeblikket, når det senere viser seg å være feil? Målet er å forstå ulykken for å kunne hindre at dette skjer igjen g at sikkerheten forbedres. SHT tar ikke stilling til skyld eller straff.

Bilde av Wold Albert
Marius Wold Albert er havariinspektør på jernbane i SHT

Norsk lokomotivmannsforbund

Steinar Nordermoen er vernekoordinator i Norsk lokomotivmannsforbund (NLF). NLF jobber på tvers av alle selskapene, og besøker alle klassene på Lokførerskolen. De ønsker å forberede studentene på hva som kan skje av ulykker og viljes-handlinger som resulterer i skade når de er ute på jobb. Nestenulykker kan også være en stor påkjenning.

NLF bistår også med kollegastøtte. Alle togfremføringsforetakene deltar i denne støtteordningen. Alle foretakene har også avtaler med bedriftshelsetjeneste som tilbyr psykologhjelp for lokførerne ved behov.

Studentene må prøve å forberede seg mentalt på at ulykker kan skje med dem som lokførere. De må starte en mental prosess, bygge nettverk med kollegaer og åpne for en kultur som gir anledning for å snakke åpent om dette, er budskapet fra Nordermoen.

Bilde av Nordermoen
Steinar Nordermoen er hovedverneombud i Vy og vernekoordinator i Norsk lokomotivmannsforbund (NLF).

De ulike innleggene skapte mye engasjement og ga fagfolkene fornyede tanker om hva vi kan ta videre som del av opplæringen. Hvordan kan vi hjelpe studentene å unngå å gjøre feil, unngå stress og være mer forberedt dersom uhellet skulle skje gjennom å ha fokus på menneskelige faktorer? Vi skal bli enda bedre på dette.

 

Pågående prosjekter på Lokførerskolen

Faglærere, fagsjefer og andre informerte om pågående prosjekter og utvikling av undervisningsopplegg for studentene. Her er fokus på pedagogikk, samt økt digitalisering med film og e-læring nøkkelbegreper.

Prosjektet Digiskift ble presentert – digitalisering av skifteopplæringen. Tanken bak Digiskift er å forberede studentene på konseptet skifting før man er ute i felt slik at opplæringen blir mer effektiv og gir dypere forståelse. Med hjelp av 3-D i VR-briller vil studentene kunne flytte en del av opplæringen fra en fysisk til en virtuell verden. Fordelene er mange med dette, og studentene vil få en mer ensartet og kvalitetssikret opplæring.

Bilde av mann med VR-briller og skjerm med toget han ser på.
Fagsjef for simulatorsenteret, Ottar Haslestad, prøver ut VR-briller.

Mye av tiden på samlingen gikk med til å utvikle fagfolkenes pedagogiske kompetanse. Vi lærte om og prøvde ut metoder innenfor problembasert læring, og reflekterte rundt valg av metoder tilpasset de ulike læringsmålene. Problembasert læring bunner i at studentene selv skal tilegne seg kompetanse gjennom å finne kilder og fremgangsmåter for å løse et definert problem, og oppnå læring gjennom å være aktive.

Historiske Togreiser

Ansatte inne i en gammel togkupe
Skolesjef Eva Ervik, instruktør Nils Jørgen Derbakk, faglærer Christian Blakseth og fagsjef Ottar Haslestad inne i kupéen på det historiske toget.

Etter en innholdsrik dag var det tid for togtur med middagsservering. Turen gikk langs Gjøvikbanen via Grefsen innover i Nordmarka mot Movatn, forbi Nittedal og Hakadal. Deretter tøffet vi av gårde mot Hønefoss, Vikersund, Hokksund og Drammen før toget dro tilbake til Grorud stasjon. Toget ble kjørt med lokomotiv EL 13 og seks vogner.

Historisk tog ved plattform
Historisk tog, klar til avgang ved perrongen.