Kvalitetsrapport 2021

Hvert år utarbeider ledelsen på Norsk fagskole for lokomotivførere en kvalitetsrapport. Hensikten er å vise en samlet vurdering av utdanningskvaliteten ved Lokførerskolen. Rapporten bidrar med analyser og vurderinger av resultater, og brukes for å kunne forbedre kvaliteten på utdanningen av lokomotivførerkandidater. Det er liten tvil om at året 2021 også var sterkt preget av pandemien. På bildet ser vi studieinspektør Ane Haugen Jordal og rektor Kai Erik Jensen. De har mye å være stolte over når de tar et tilbakeblikk på 2021.

Publisert: 23.03.2022 14.47 av Maria Dahl Oppdatert: 23.03.2022 14.47

Hva jobbet egentlig fagskolen med faglig og administrativt i 2021? Skoleåret var tøft for både studenter og lærere, likevel gjennomførte vi uten alt for store problemer. Vi har alltid øynene rettet mot målet om å videreutvikle en fremtidsrettet jernbanefaglig utdanning. Det gjør oss i stand til å levere solide lokførere - ryggraden i en velfungerende jernbane.

  • På grunn av pandemien ble det både i 2020 og 2021 produsert mye digitalt materiell. Det var mange krefter i sving for å kvalitetssikre og videreutvikle dette, både fra faglærere og de som jobber med fagstøtte.
  • ERTMS er et stort emne som faglærerne våre må oppdatere seg på. Fagsjefer og faglærere studerte emnet på egen hånd og med hjelp fra eksterne aktører.
  • Vi jobbet også med pedagogisk kompetanseheving gjennom kollegaveiledning. Temaet her var veiledningsmetoder, oppfølging og aktivisering av studentene.
  • Skolens studieadministrasjon jobbet mye med å vurdere metoder for å evaluere ulike deler av utdanningen. Hensikten er å få så nyttige svar vi kan fra studenter og samarbeidspartnere, og gjennom deres innspill forbedre oss.
  • Med mange ansatte på hjemmekontor ble det nødvendig å jobbe ekstra med arbeidsmiljø og medarbeiderskap, utfra utfordringene rundt samarbeid på digitale kanaler.

Ny læringsplattform - FOKUS

Mye tid i 2021 ble brukt på utviklingen av den nye læringsplattformen vår, kalt FOKUS. Dette verktøyet er skreddersydd for våre behov av IKT-ansvarlig Stian Mathisen. Han har tatt utgangspunkt i verktøyet MS Office Education, og har gjennom et stort tilpasnings- og utviklingsarbeid gjort arbeidshverdagen mer effektiv for både studenter og ansatte. FOKUS erstatter It's Learning.

IKT-ansvarlig Stian Mathisen

IKT-ansvarlig Stian Mathisen har lagt ned et stort stykke arbeid i den nye læringsplattformen vår. Både studenter og ansatte har fått bedre oversikt over hverdagen gjennom læringsplattformen FOKUS.

Resultater

Første oktober hvert år teller vi opp hvor mange studenter vi har. I oktober 2021 hadde vi hele 183 studenter. 6 kull startet opp, og både faglærere, instruktører og kjørelærere hadde travle dager.

Graf som viser antall uteksaminerte studenter

167 lokførerkandidater ble uteksaminert fra skolen 2021, det vil si 94 % av antallet vi tok inn. Foretakene gir opplæring i sine togtyper, kunnskap om deres strekninger og annet som er spesielt for det enkelte togselskapet, og først da blir lokomotivførerkandidater sertifisert som lokomotivførere.

Graf

De fleste studentene gjennomfører på normert tid. I pandemiårene 2020 og 2021 har enkelte trengt forlenget tid, men sjelden mer enn en måned. 2 % mistet studieplassen på grunn av manglende oppmøte, og 3 % sluttet etter eget ønske.

Opptaket

Opptaket som hadde søknadsfrist 1. mars 2021 fikk hele 1162 søkere, og av disse var 907 kvalifiserte. 11,3 % av søkerne var kvinner, og gjennomsnittsalderen på søkerne var 31,4 år. 84 prosent av søkerne våre i 2021 har videregående utdanning med fagbrev fra Anleggstrafikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag eller Service og Samferdsel. 12 prosent har studiekompetanse.

Tabeller som viser bakgrunnen søkerne våre dadde

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning, og det er flere søkere med fagbrev som blir tatt opp enn søkere med bakgrunn i studiekompetanse. Her er tallene for 2020 og 2021.

Styrets beretning

Styret ved Norsk fagskole for lokomotivførere består av representanter fra Jernbanedirektoratet, Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening, arbeidstakerorganisasjonene, ansatte og studenter. Her er deres årsberetning:

2021 har vært et år i Koronaens tegn. Lokførerskolen har likevel klart å uteksaminere et meget høyt antall lokomotivførerkandidater som sektoren trenger.  I tillegg har skolen hatt rekordstor søkning gjennom Samordna opptak. Det er i tillegg hyggelig å lese i regjeringens budsjettproporsjon at det ble framhevet skolens arbeid med å øke antallet kvinnelige søkere:

Lokføraryrket er mannsdominert. For å betre kjønnsbalansen arbeider Norsk fagskole for lokomotivførarar som Jernbanedirektoratet har ansvaret for, med å auke kvinnedelen i studentrekrutteringa. Kvinnelege studentar frontar det meste marknadsførings- og rekrutteringsmateriellet gjennom året. Ved opptaket for 2021 hadde skulen 1 162 søkjarar. Delen kvinnelege søkjarar har auka frå 7,17 pst. i 2016, til 11,2 pst. ved opptaket i 2021

Kandidatene ved Lokførerskolen skal uteksamineres og leveres videre til foretakene med samme læringsutbyttekvalitet som tidligere år. Dette har skolen klart, selv om det har vært noe høyere strykprosent på eksamen i 2021 sammenlignet med 2019, året før pandemien satt seg fast i Norge. Dette viser at fagskolen ikke har gått på akkord med kvaliteten i kunnskap, ferdigheter og kompetanse sektoren trenger.

Styret har gjennom året hatt fokus på at Lokførerskolen drives i samsvar med lover og regler, og at skolen har gode kontrolltiltak for å sikre dette. Styret har vært bevisst forskrifter som har blitt iverksatt under pandemien, og har lagt til rette for at studentene har hatt mulighet til å fullføre og bestå studiet. Gjennom delegeringer av ekstra fullmakter til rektor har skolen blitt driftet sikkert og godt.

Til slutt vil styret poengtere styrets ansvar for studentenes læringsmiljø og for at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Gjennom 2021 har skolen gjennom egne og ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet hatt søkelyset på å ivareta studentmiljøet.

Les her om flere resultater og vurderinger i Kvalitetsrapport 2021