Endringer i vår lokale forskrift

Lokførerskolen, ved skolens styre, har vedtatt endringer i skolens lokale forskrift – Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for lokomotivførerutdanningen. Endringene er gyldige fra 1. februar.

Publisert: 01.02.2021 07.36 av Maria Dahl Oppdatert: 01.02.2021 07.36

Skolens lokale forskrift forteller oss om hvordan vi skal håndtere opptak av nye studenter, hvordan vi skal gjennomføre utdanningen og hvordan vi skal avholde eksamen. Forskriften bygger på Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Endringene i forskriften gjelder for de studentene som allerede går på skolen i tillegg til nye studenter.

Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere

Fagskoleloven

Fagskoleforskriften

Oversikt over endringer

Vår lokale forskrift er revidert for å unngå gjentakelser fra Fagskoleloven og Fagskoleforskriften. Hensikten er å tydeliggjøre informasjonen, og gjøre det enklere for studentene å forstå innholdet, særlig det som handler om medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet. Det er ikke så mange endringer som er vedtatt.

Forskriften er delt opp i 5 kapitler. I disse er det gjort følgende endinger:

Kapittel 1 - Generelt

Her er noen av bestemmelsene som gjelder studieløpet flyttet til kapittel 3.

Kapittel 2 - Opptak

Ingen endringer i opptakskrav eller rangeringsregler. Noen bestemmelser, som for eksempel bestemmelser om realkompetansevurdering, er nå beskrevet i fagskoleforskriften og er derfor tatt ut av lokal forskrift.

Kapittel 3 - Studieløpet

I kapittel 3 har skolen samlet bestemmelser som gjelder under studieløpet, og mange av paragrafene er uforandret selv om de er flyttet. Det er lagt inn noen bestemmelser om studentens plikter, som for eksempel at studenten er pliktig til å delta i praksis på tildelt praksissted, og bestemmelser om medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet. Dersom det er tvil underveis i studieforløpet om studenten fremdeles oppfyller krav til medisinsk og psykologisk skikkethet må skolen informeres, og studenten må vurderes på nytt av medisinsk personale godkjent av skolen. Ved tvil vil praksis stanses. Dersom studenten ikke møter opp til den planlagte nye vurderingen, vil testen bli vurdert som ikke godkjent, og studieforløpet avbrytes. Det samme skjer dersom helseattesten trekkes tilbake. Bestemmelser om hvordan skolen behandler saker om medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet er beskrevet i en egen paragraf. Skolen har også samlet bestemmelser om opphør av studierett i en egen paragraf for å bedre informasjonen til studentene.

Kapittel 4 - Klagebehandling

Ingen endringer utover lovhenvisninger, der paragrafer om saksbehandling i fagskolelov eller fagskoleforskrift er endret.

Kapittel 5 - Ikrafttredelse

Endringer i forskriften gjelder fra 1. februar 2021.

Forside på presentasjon for studentene
Skolens studenter ble informert om endringene på en felles digital studentsamling 28.01.21.

Når det gjelder fremmøte og fravær er reglene de samme med maks 10 prosent fravær i teoriundervisningen, men strengere krav til tilstedeværelse på øvelseskjøring. Under nedstengningen i forbindelse med smittevern mot koronaviruset har vi tillatelse til å sette enkelte av disse kravene til side. Hver situasjon vil da bli behandlet individuelt av skolens administrasjon.

Forskriftsendringene har ligget ute til høring på skolens nettsider siden 24.11.20 med frist for merknader 30.12.20.

Høring

 

Foto øverst i artikkelen: Tingey Injury Law FirmUnsplash

Foto nederst i artikkelen: Rune Fossum