Skal du undervise?

Er du allerede instruktør på skolen? Her kan du finne informasjon om instruktørrollen.

Opplæring

Lokomotivførerutdanningen deler opplæringen inn i emner. Det er fire emner på skolen: Førerbevis, Infrastruktur, Kjøretøy og Praksis. Praksis er igjen delt opp i delemnene Praktisk skifting og Øvelseskjøring.

Teori

Den teoretiske opplæringen er delt opp i emnene infrastruktur og kjøretøy. Gjennom den tekniske opplæringen er målet at det oppnås forståelse av overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togframføring. I tillegg skal man tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett. Teoribolkene blir delt opp av praksis der studentene skal øve på det de har lært.

Skolen har utarbeidet planer for teoriundervisningen som du finner i itslearning. Her får du tilgang til læremidler og tester som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen.

Logg inn på itslearning her

Timeplan

Her kan du se når du er bestilt i timeplanen i planleggingsverktøyet Time Edit. Du kan også se flere detaljer i dagsplanene på itslearning. 

Finn Time Edit her

Befaring

Noen dager i løpet av teoriundervisningen er det befaring. Det skal gjennomføres en sikker jobb analyse (SJA) sammen med studentene før befaringen.

Ekskursjon Jernbanemuseet

 • Ekskursjon bestilles samtidig med instruktørbestilling iflg. årsplan
 • Studentene kan gjennomføre ekskursjonen uten instruktør
 • Tog 08:34-09:53, retur 13:56-15:26
 • Bestille buss på Hamar (mia@hamar-bussreiser@bussreiser.no) tur 10:00 retur 13:30
 • Studentene informeres på itslearning

2. Ekskursjon signalanlegg, Grorud, Ski og Oslo

 • Besiktigelse av signaler og stasjoner, ingen bestilling nødvendig
 • Husk å spørre de som har undervisning i anleggene om det passer.

3. Befaring Lodalen

 • Instruktør fra jernbaneforetaket sikrer at materiell er tilgjengelig og eier er varslet
 • Varsle driftsoperatør
 • Varsle vognavdeling
 • Varsle kantine tlf: 24 08 61 78

4. Befaring Grorud verksted/Nyland

 • Kontakt Jarle Hauglie (jarle.hauglie@mantena.no) tlf. nr. 916 54 671
 • Oppgi antall og tidspunkt
 • Hvis lunsj med klassen, kontakt kantine: 24 08 60 27 eller epost: kantine.mantenagrorud@elite.as

5. Befaring Filipstad

 • Instruktør fra jernbaneforetaket sikrer at materiell er tilgjengelig og eier er varslet
 • Varsle TXP

6. Befaring Alna

 • Alle instruktører må ha adgangskort til Rondellen, og ha gjennomført e-læring
 • Instruktør fra jernbaneforetaket sikrer at materiell er tilgjengelig og eier er varslet
 • Varsle TXP

 

Praksis

Lokomotivførerutdanningen har to emner innen praksis; delemne Praktisk skifting og delemne Øvelseskjøring. I begge delemnene gjennomføres det midtveisevaluering og sluttevaluering.

Praktisk skifting

Praktisk skifting varer i ca. fire uker. Praktisk skifting er satt opp etter øvelseskjøring 2 og foregår på skolen og på en stasjon på Østlandet der det er mulig å få plass til å trene. Skolen setter opp et forberedelsesmøte der du også bli leid inn. Her går vi gjennom hva som skal skje de forskjellige dagene, og hvem som gjør hva.

Det er utviklet dagsplaner i skifting. I itslearning kan du se dagsplaner og gruppeinndeling.

Skolen ordner hotell i perioden med øving på stasjon. Du får dekket reise av skolen, men ikke diett.

Vurdering

I praksisemnet skal studentene ha midtveisvurdering og sluttvurdering. Midtveisvurdering skal skje midt i praktisk skifting, og er et verktøy for vurdering for læring. Det vil si at studentene skal få informasjon om hva de er gode på og hva de må forbedre. Her skal du også melde fra til skolen om det er noen som står i fare for å få ikke bestått. Sluttvurdering er vurdering av læring og skal fortelle skolen om studenten ha nådd læremålene på en tilfredsstillende måte. Instruktørene fordeler studentene mellom seg for å vurdere, men husk å høre med de andre instruktørene for å kunne gi en god vurdering. Studentene må bestå praksisemnet for å kunne gå opp til eksamen.

Skolen har utviklet skjema som skal brukes til midtveisvurdering og sluttvurdering. Du får vite fristene for innsendelse av skolen.

Simulator

Lokomotivførerutdanningen bruker simulatorsenteret i høy grad under opplæringen. For å bruke togsimulatorene må du ha et dagskurs for instruktører. Som regel er det satt opp en faglærer som har dette kurset i simulatoren.

Skolen har også utviklet desksimulatorer med kjør/frys funksjon. Togsimulatorene og desksimulatorene er bestilt til opplæring i årsplanen. Dagsplanen for kullet du underviser viser når det er satt opp simulatorkjøring eller deskkjøring for kullet.

Skjer det feil i simulatoren under kjøring? Kontakt simulatoransvarlig eller noter feilen i avviksskjemaet. Avviksskjema ligger tilgjengelig i simulatorsenteret.  Det kan også lastes ned her som pdf-fil.

Avviksskjema simulatorsenteret

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du opplæringsplan og studieplan i pdf-format, samt lenke til forskriften på Lovdata.

Opplæringsplan

Studieplan

Lenke til forskrift

Læremidler

Lokomotivførerutdanningen har utviklet læremidler i infrastruktur og kjøretøy. Skriftlige læremidler finner du på itslearning.

 • Kompendium grunnleggende bremser, versjon 5 august 2014
 • Kompendium i bremser videregående emner, versjon 1 2015
 • Lærebok i lokomotivlære, versjon 1.1 - 2013
 • Arbeidshefte i skifting, versjon 2.0 august 2017
 • Hendelsesrapporter, versjon 1.1 – februar 2014
 • Lærebok trafikksikkerhet, versjon 1
 • Læreplan Lokomotivførerutdanningen, versjon 4 – januar 2015
 • Students regelbok kapittel 3+4, versjon 1 - august 2017

Verktøy

Her finner du en oversikt over verktøy til undervisning som finnes på skolen.

 • Type 69-08
 • Modell utjevnet stangsystem
 • Komponenter og utstyr i traller på lagerrom
 • Riegel
 • C-lås og utstyr i bygg A
 • Sporvekslene på skolens område
 • Strømavtagere (brulageret)
 • Modelljernbanen
 • Brio-tog
 • ERTMS / ATC - simulator (PC-simulator)
 • Trykklufttavle EL17
 • Hovedsignaler
 • Veisikringsanlegg
 • Skiltvegg på skolen
 • Magnetmodeller/signaler til tavlebruk
 • Trykkluftstativ til kjøretøy og skifting

Avvik

Var det noe som ikke gikk som det skulle? Du kan melde inn avvik og tips om forbedringer i et Questback-skjema her.

Meld inn avvik

Fravær

Opplæringen er fulltid med obligatorisk oppmøte. Det er tillatt med opptil 10 prosent fravær i hvert teoriemne. For praksis er reglene enda strengere, der må studentene ha legeerklæring fra første fraværsdag. Dersom en student er borte fra undervisningen må du snarest melde fra til skolen, enten til kontaktlærer eller til resepsjon / administrasjon.

Skolen har mulighet til å gi permisjon i visse tilfeller. Dersom en student i ditt kull har fått permisjon eller er fraværende på grunn av sykdom, vil studenten ta kontakt med deg for å ta igjen det tapte i undervisningen.

Eksamen

Eksamen førerbevis gjennomføres digitalt på itslearning og rettes automatisk.

Studentene gjennomfører skriftlig eksamen digitalt på itslearning. Studentene vil være anonymisert og dere vil kun se kandidatnummer. Det blir gjennomført en skriftlig eksamen for Kjøretøy og en skriftlig eksamen for Infrastruktur.

De fleste spørsmålene er flervalgsspørsmål som poengsettes og rettes automatisk av itslearning. Studentene får trekk dersom du svarer feil. Noen spørsmål er åpne spørsmål som skal besvares skriftlig i itslearning.

Poengsummen legges sammen fra flervalgsspørsmål og spørsmål med åpne svar. Studentene får kun tilgang til samlet vurdering og sluttkarakter bestått / ikke bestått.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Studentene skal inn til 40 min muntlig eksamen. Skolen melder studentene opp til eksamen. Studentene skal ha 30 minutters forberedelse til muntlig eksamen. Det vil si at studenten trekker oppgaven, får med seg eventuelle ruter og skjema, plasseres på rom med eksamensvakt og forbereder seg der til å gjennomføre eksamen.

Trekkoppgaven gjelder parvis; det vil si at den første studenten trekker en oppgave og den andre får samme oppgave. Studentene får resultatet etter at begge har avlagt muntlig eksamen på samme oppgave.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Levere timelister

Skolen lager fakturagrunnlag til foretakene på bakgrunn av innleverte timelister fra instruktører og sensorer. Dersom du ikke leverer timelister får foretaket ikke betalt for utleien og du vil ikke få utbetalt instruktørtillegg. Instruktører leverer timelister for 7 timer per undervisningsdag, sensorer og eksaminatorer leverer for timer brukt til oppdraget.

Lever timelister digitalt til post@lokforerskolen.no innen den 5. i hver måned dersom du ønsker å få det utbetalt inneværende måned.

Lenken åpner et skjema i questback som fylles ut.

Fyll ut timeliste for instruktør her

Dersom du skal være eksaminator benytter du et annet skjema for utfylling av timeliste.

Fyll ut timeliste for eksaminator her

Evaluering

Lokomotivførerutdanningen gjennomfører instruktørevaluering hver vår og høst. Dersom du er valgt ut til å evaluere skolen du bli bedt om å svare på noen spørsmål som gjelder opplæringen og gjennomføringen. Svarene vi mottar blir sammenlignet med Underviserundersøkelsen som NOKUT gjennomfører for lærere på universitet og høgskoler.

Evaluering fra studentene

Studentene blir bedt om å vurdere skolen og lærerne etter hver teoribolk mellom øvelseskjøringene. Du mottar svarene som gjelder deg fra skolen månedlig.

Lokomotivførerstudentene er også med i Studiebarometeret som NOKUT gjennomfører årlig for alle fagskolestudenter.

Lenke til Studiebarometeret