Er du allerede student?

Velkommen som student på Lokførerskolen!

Du har fått plass i et kull. Gjør deg kjent med medelevene dine og jobb sammen med dem. Hvert kull har fått en kontaktlærer som er din nærmeste på skolen. Du kan selvsagt også kontakte andre faglærere eller administrasjonen på skolen dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til noe.

Som student får du arbeidsklær, uniform og frikort på tog når du starter. Frikortet skal du bruke for å komme deg på skolen og i forbindelse med praksis.

Opplæringen er obligatorisk og fulltid.

Om opplæringen

Utdanningen tar ett år. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra 1 uke og opp til 8 uker i sammenheng. I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid i helger og på bevegelige helligdager forekommer.

Den teoretiske opplæringen er delt opp i tema infrastruktur og kjøretøy. Målet med den tekniske opplæringen er målet at studenten oppnår forståelse for overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper. Disse er viktige i togframføring. I tillegg skal studenten tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Lokførerskolen benytter læringsplattformen itslearning. Studentene får tilgang til dette så snart de er i gang med opplæringen.

Logg på itslearning

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du skolens opplæringsplan og studieplan. Disse planene er førende for all undervisning i utdanningen. Lenkene åpner pdf-dokumenter.

Opplæringsplan

Studieplan

Her finner du forskriften for utdanningen. Lenken åpner side på Lovdata.

Forskrift

Se timeplan

Her kan du se timeplanen din i planleggingsverktøyet Time Edit. Du kan også se flere detaljer i dagsplanene på itslearning.

Se din timeplan

Velge tillitsvalgt

Alle kull velger en tillitsvalgt som skal representere kullet overfor skolen og i tillitsvalgtforum. Skolen legger til rette for tillitsvalgtforum og avstemninger. Meld inn klassens tillitsvalgte til kontaktlærer.

Vi ønsker at du skal komme raskt i gang og at arbeidet skal oppleves oversiktlig og enkelt. Her er en liten oversikt over hva vervet innebærer.

 • Skolens ansatte skal alltid lytte til deg, dersom du henvender deg som tillitsvalgt. Du kan alltid ta opp saker med 1) kontaktlærer eller 2) rektor. Vi er alltid tilgjengelig for deg og dine saker. Vi skal alltid prøve å løse saken for at du og dine medstudenter skal få en bedre studiehverdag.
 • Som tillitsvalgt er du kullets talsperson. Du er valgt med tillit for å ivareta deres interesser på en best mulig måte. I tillitsvalgtarbeidet vil du oppleve at jo mer du kan om saken som skal behandles, jo mer interessant vil det være å jobbe med saken og representere dine medstudenter i forskjellige sammenhenger.
 • I kraft av ditt verv har du både makt og ansvar. Bruk vervet fornuftig og søk kunnskap – det vil du ha glede og nytte av.

Tillitsvalgtrollen består i tillegg at du kan være representert i noen roller ut over å være tillitsvalgt for kullet.

Lokomotivførerutdanningen har et styre i henhold til Fagskoleloven. Styret er tre personer fra Jernbanedirektoratet, to personer fra Jernbanens sikkerhetsforening, to fra arbeidstakerorganisasjonene, en ansattrepresentant og en studentrepresentant.

 • Studentrepresentanten er hovedtillitsvalgt blant studentene
 • Studentrepresentanten velges blant alle fagskolestudentene. De tillitsvalgte fra samtlige kull er ansvarlige for gjennomføring av valget
 • Studentrepresentanten har stemmerett i styret
 • Studentrepresentanten velges for ett år og må være registrert som student ved skolen

I henhold til Fagskoleloven skal Lokomotivførerutdanningen ha en klagenemd. Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak rektor/styret gjør. Nemda har fem medlemmer der det er en advokat (lagdommer). Det skal være to studentrepresentanter i nemda:

 1. Første medlem er hovedtillitsvalgt. Vara for første medlem vil være den tillitsvalgte fra kull 1 (kullet som starter i januar). Dersom hovedtillitsvalgt eller varahovedtillitsvalgt er fra kull 1, vil det være tillitsvalgt fra kull 2 i skoleåret osv.
 2. Andre medlem er varahovedtillitsvalgt. Vara vil være tillitsvalgt fra kull 2 (kullet som starter i mars). Dersom hovedtillitsvalgt eller varatillitsvalgt er fra kull 2, vil det være tillitsvalgt fra kull 3 i skoleåret osv.

Studentene er ofte organisert i Norsk Lokomotivmandsforbund og Norsk Jernbaneforbund. Alle studenter er også kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Les mer om ONF her

Om praksis

Lokomotivførerutdanningen har to emner innen praksis, delemne Praktisk skifting og delemne Øvelseskjøring. I begge delemnene gjennomføres det midtveisevaluering og sluttevaluering. Du må bestå praksis for å kunne gå opp til eksamen.

Husk at det er strenge regler for fravær under praksis, meld fra til skolen om fravær så snart som mulig.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring i tog er delt opp i tre perioder i til sammen 15 uker der du skal følge en lokfører i turnus. De to første periodene går over fire uker, mens den siste perioden går over sju uker. Du kan bli plassert over alt hvor det kjøres tog i Norge. I disse periodene må du være fleksibel for endringer i stasjonering og turnus.

Når du begynner på skolen ber vi deg fortelle oss hvor du ønsker å ha øvelseskjøring, det kan være der du har familie eller at du har andre muligheter til å ordne overnatting selv. Skolen bestiller deretter øvelseskjøring i foretak skolen har avtale med, men det er foretakene som bestemmer hvor du havner. Skolen kan påvirke i noen få tilfeller. Dette kan være tilrettelegging dersom du trenger ekstra faglig påfyll, eller om det har skjedd noe i familien din som gjør at det er sterke sosiale grunner for å få en spesiell stasjonering. Dersom du blir plassert et sted du ikke kan ordne overnatting selv, ordner skolen overnatting i forbindelse med øvelseskjøring.

Skolen forventer at du følger foretakets reglement for påkledning når du er ute på øvelseskjøring. Det vil si at dersom føreren du kjører med bruker uniform, skal du bruke skolens uniform. Dersom føreren bruker arbeidsklær, kan du også bruke arbeidsklær. Du skal alltid bruke vernesko og ha med sikkerhetsvest.

Praktisk skifting

Praktisk skifting varer i ca. fire uker. Her får du erfaring med togsammensetting, bremseprøving og signalgiving. Praktisk skifting er satt opp etter øvelseskjøring 2 og foregår på skolen og på en stasjon på Østlandet der det er mulig å få plass til å trene. Skolen ordner overnatting i forbindelse med øvelse på stasjon.

Om eksamen

Eksamen førerbevis er en digital flervalgseksamen. Du får resultatet med en gang etter eksamen. Etter bestått eksamen må du søke Førerbevis hos Statens jernbanetilsyn. Du må ha førerbeviset for å få lov til å begynne med øvelseskjøring.

Studentene gjennomfører anonymisert skriftlig eksamen digitalt på itslearning. Det blir gjennomført en skriftlig eksamen for Kjøretøy og en skriftlig eksamen for Infrastruktur.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Studentene skal inn til 40 min muntlig eksamen. Skolen melder studentene opp til eksamen. Studentene skal ha 30 minutters forberedelse til muntlig eksamen. Det vil si at studenten trekker oppgaven, får med seg eventuelle ruter og skjema, plasseres på rom med eksamensvakt og forbereder seg der til å gjennomføre eksamen.

Trekkoppgaven gjelder parvis; det vil si at den første studenten trekker en oppgave og den andre får samme oppgave. Studentene får resultatet etter at begge har avlagt muntlig eksamen på samme oppgave.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Om fravær

Opplæringen er fulltid med obligatorisk oppmøte.

Det er tillatt med opptil 10 % fravær i hvert teoriemne. Skolen skiller mellom gyldig og ugyldig fravær. Det vil at dersom du blir syk er det viktig å få tak i legeerklæring så fort som mulig. Med gyldig fravær kan du søke om å få fortsette opplæringen med et kull som kommer etterpå. Dersom fraværet er ugyldig kan du miste studieplassen om du har mer enn 10 % fravær.

For praksis er reglene enda strengere. Der må du straks melde fra til skolen dersom du blir borte, og du må ha legeerklæring fra første fraværsdag.

Skolen har mulighet til å gi permisjon i visse tilfeller. Permisjonen er begrenset til inntil 2 dager og kan gis ved deltakelse i nasjonale eller internasjonale arrangement, tillitsvalgtsarbeid og sykdom i nær familie.

Lokførerskolen åpner for at studenter kan søke om å fortsette opplæringen i ett senere kull. Det kan være i tilfeller der studenter mener at de ikke klarer å følge den faglige progresjonen, eller at det skjer noe i studentens privatliv som gjør at det er nødvendig å utsette utdanningen. Snakk med kontaktlærer.

Noen studenter finner ut at lokomotivføreryrket ikke er noe for dem, eller at det ikke er mulig å gjennomføre opplæringen. Da kan du si opp studieplassen. Gi beskjed til skolen.

Varsling

Har du opplevd alvorlige kritikkverdige forhold som du ønsker å varsle skolen formelt om? Her finner du informasjon om hva varsling er og hva som skjer dersom du varsler en sak.

Hva er varsling?

Her kan du sende varsel til skolen

Saksgang i varslingssaker

Du finner lenke til Lokførerskolens varslingsskjema på itslearning også.

Mer informasjon

Her finner du lenke til mer informasjon om studieforløpet. Du finner også et lite kurs i studieteknikk. Denne lenken sendes alle nye studenter i forkant av oppstart på Lokførerskolen.

Finn lenken her

Lokførerskolen har avtale med Studentorganisasjonen i Oslo og Akershus (SiO). Det gir deg som student fordeler ved leie av bolig, helse, trening og annet. Les mer om tilbudet her:

Artikkel om SiO

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Kai Erik Jensen Rektor
E-post
Telefon 986 87 370
Kontakt Kai angående:
 • Organisering av utdanningen
 • Opptak og opptakskrav
 • Lokføreryrket
 • Pressehenvendelser
Ane Haugen Jordal Studieinspektør
E-post
Telefon 995 10 159
Kontakt Ane angående:
 • Opptak og opptakskrav
 • Studiekompetanse
 • Utdanningens løp og gjennomføring
Silje Stenersen Koordinator
E-post
Telefon 958 57 483
Kontakt Silje angående:
 • Opptak og opptakskrav
 • Utdanningens løp og gjennomføring
 • Alt du lurer på som student på Lokførerskolen