Har du med deg student?

Informasjon til kjørelærer

Lokomotivførerutdanningen ved Lokførerskolen håper du som kjørelærer ser fram til å ha med deg en student til øvelseskjøring, og at du tar imot han eller henne på en god måte og gir den informasjonen som trengs. Vi anbefaler at dere sammen avklarer hvilke krav og forventninger dere har til hverandre. Bruk tid på å finne ut av studentens forkunnskaper og erfaring.

Når skolen har mottatt informasjon om at du skal være kjørelærer for en student, vil koordinator sende ut en epost med informasjon om perioden. Informasjon om hver enkelt periode finner du her. Lenkene åpner en pdf-fil.

Informasjon om praksis i tog

Informasjon om øvelseskjøring 1

Informasjon om øvelseskjøring 2

Informasjon om øvelseskjøring 3

Opplæringsplan og studieplan

Læremålene for de forskjellige praksis/øvelseskjøringsetappene er beskrevet i Opplæringsplan for lokomotivførerutdanningen. Skolen forventer at kjørelærer og student gjør seg kjent med målene, og sammen jobber for å oppnå målene under øvelseskjøringen. Innenfor opplæringsplanens rammer velger du som kjørelærer selv metoder og rekkefølge i behandlingen av kriteriene, med utgangspunkt i studentens behov, tilgjengelige ressurser, øvingsområde og annet.

Her finner du opplæringsplanen

Her finner du studieplanen

Her finner du lenke til forskrift på Lovdata

Loggbok

Studenten har med seg en loggbok. Den skal studenten skrive i hver dag, og notere seg ned dato, kjøretøy m.m. og situasjoner som gav nyttige erfaringer. Disse er ment å skulle danne grunnlaget for samtale og refleksjon underveis i øvelseskjøringen, og du som kjørelærer må hjelpe studenten med dette. Skolen har i tillegg laget et loggskjema som skal brukes av kjørelærer under øvelseskjøring med studenter fra lokomotivførerutdanningen.

Her finner du loggboken i pdf-format

Her finner du loggskjema i pdf-format

Her finner du loggskjema i word-format

Lærebøker

Her finner du krypterte utgaver av lærebøkene. Du trenger en kode for å åpne pdf-filene. Ta kontakt med skolen dersom du trenger koden.

Lærebok Trafikksikkerhet

Kompendium ATC

Studentens regelbok for skifting

Kompendium i bremser, grunnleggende emner

Kompendium i bremser, videregående emner

Turnus og fravær

Når du har med deg en student i øvelseskjøring, skal studenten følge din oppsatte turnus. Kjørelærer har ikke anledning til å gi fri fra øvelseskjøring uten å ha rådført seg med skolen. Alt fravær studentene har under øvelseskjøringen, skal meldes til skolens resepsjon på telefon 990 99 949 eller på e-post til post@lokforerskolen.no.

Oppfølging

Når du har med deg student i praksis, kan du til enhver tid kontakte skolen dersom du har faglige eller praktiske spørsmål, eller ser at det er behov for veiledning eller oppfølging. Husk å melde ifra til skolen om alle avvik. Dette inkluderer om studenten kommer for sent til avtaler eller på andre måter ikke tilpasser seg foretakets rutiner. 

Praksisvurdering

Alle kjørelærere skal levere tilbakemelding av perioden de har hatt med seg student i øvelseskjøring. Dette gjøres elektronisk, via skjema. Lenke til skjemaet finner du her på skolens nettside. Det finnes et eget skjema for hver periode.

Du som kjørelærer skal levere din evaluering av studenten innen tre virkedager etter avsluttet øvelseskjøring (med unntak av sluttvurderingen i øvelseskjøring 3 som skal leveres siste praksisdag). Dette gjelder uavhengig om du har hatt studenten med deg én dag eller flere uker.

I øvelseskjøring 3 skal du foreta en praksisvurdering av studenten, først midtveis og så ved avsluttet øvelseskjøring. Etter to-tre uker skal du som kjørelærer komme med en midtveisvurdering av studenten. Du vil i forkant av øvelseskjøringsperioden motta en e-post fra skolen med informasjon og frist for innlevering av midtveis- og sluttvurderingen.

I slutten av perioden skal du foreta en sluttvurdering av studenten. I denne vurderingen skal du gi studenten og skolen en skriftlig tilbakemelding om at du mener studenten har den kompetanse, ferdighet og kunnskap som skal til for at studenten kan bli sertifisert i et foretak. I denne vurderingen må du måle studenten etter de mål og kriterier som er beskrevet i opplæringsplanen. Hvis du er i tvil om at studenten vil bestå øvelseskjøring 3, må du med en gang informere studenten om det, samt ta kontakt med skolen om tiltak og oppfølging.

Tilbakemeldingsskjema

Her finner du lenker til skjema for hver periode: praksis i tog, øvelseskjøring 1, øvelseskjøring 2, øvelseskjøring 3 (midt- og sluttvurdering):

Praksis i tog

 

Øvelseskjøring 1

 

Øvelseskjøring 2

 

Øvelseskjøring 3 midtveisvurdering

 

Øvelseskjøring 3 sluttvurdering

 

Kjørelærersamling

Norsk fagskole for lokførere arrangerer kjørelærersamlinger hvert år. Samlingen går over én dag, og arrangeres for å opprettholde kompetanse og oppfølging av kjørelærere fra fagskolen. Alle kjørelærere skal delta på årlig kjørelærersamling ved lokførerskolen for å kunne ha med seg student fra lokomotivførerutdanningen i øvelseskjøring.

Du må selv melde deg på samling etter avtale med leder i ditt foretak.

Les mer om kjørelærersamlingene her

Veilederhefte

I dette heftet vil du finne informasjon om praksis ved Lokførerskolen, regler og rammeverk samt informasjon om ansvar og forventninger til våre studenter, ansatte ved Lokførerskolen og til deg som kjørelærer.
Denne informasjonen er ment som et nyttig hjelpemiddel i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelseskjøring ved Lokførerskolen.

Finn veilederheftet her