Om skolen

Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere til hele landet. Vi er en del av Jernbanedirektoratet.

Skolen utdanner solide lokomotivførere i henhold til sektorens kompetansebehov.

Vi tilbyr en attraktiv yrkesframtid for våre studenter, og en unik yrkesrettet utdanning med gode muligheter for trygg jobb.

 

Organisering av skolen

Lokførerskolen deler lokaler med Norsk jernbaneskole og ligger i Jernkroken på Grorud i Oslo.

Vi er 29 ansatte ved skolen. Ledergruppen består av rektor Kai Erik Jensen og studieinspektør Ane Haugen Jordal. De aller fleste ansatte er pedagoger med lokomotivførerbakgrunn. Andre ansatte arbeider med studieadministrasjon, simulatorutvikling, digitalisert opplæring, pedagogikk, økonomi og IKT. Vi leier også inn instruktører og kjørelærere fra jernbaneforetak til undervisning i teori og praksis.

Finn ansatte og kontaktdetaljer her

Fokus på moderne pedagogiske metoder

Lokførerskolen tilbyr en moderne opplæring. Vi har et stort simulatorsenter og bruker mange ulike digitale hjelpemidler i undervisningen. Det er viktig for oss at studentene er deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Studentene gir skolen gode tilbakemeldinger gjennom Studiebarometeret og andre evalueringer. 

Les mer på Studiebarometeret

Skolens øvingsanlegg

Undervisningen gjennomføres i skolens lokaler i Jernkroken på Grorud, Oslo. Studentene øvelseskjører ute i tog omtrent halve studietiden. På skolens område har vi et fullt motorvognsett med lokomotiv og vogner, fullskala simulatorer, ERTMS-simulatorer, virtuelle briller til bruk i VR-simulator, modelljernbane og andre anlegg. Praktisk skifteopplæring gjennomføres på jernbanestasjoner i østlandsområdet. 

Godt samarbeid med sektoren

Lokførerskolen er avhengig av et godt og nært samarbeid med jernbaneforetakene. Skolen leier inn instruktører og kjørelærere fra jernbaneforetakene for å dekke deler av undervisningen og for å sikre nærhet til bransjen og faglig utvikling. Dette gjøres gjennom direktekjøpsavtaler og konkurranseavtaler, samt frivillige avtaler. Lokførerskolen arrangerer årlige brukermøter med bransjen og inviterer til arbeidsgrupper innen ulike emner i utdanningen.

Fagskoleutdanning generelt har en viktig rolle da den er utviklet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv for å sikre deres behov for oppdatert og spesialisert kompetanse.  Den viktigste bærebjelken i en fagskoleutdanning er at den er utviklet i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Fokus på sikkerhet og kvalitet

Lokomotivførerutdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Lov 2018-06-08-28). Studieplanen bygger på Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) (FOR-2009-11-27-1414) og Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, fastsatt av Jernbanedirektoratet. Utdanningen består av emnene førerbevis, kjøretøy, infrastruktur og praksis. Kandidatene skal ha god kunnskap, ferdighet og kompetanse om jernbanens høye prioritering av trafikksikkerheten, og lokomotivførerfagets særlige ansvar. Sikkerhet er grunnleggende knyttet til førerens kompetanse og dyktighet.

Aktuelle lenker:

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet

Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. 

Fagskolens styre

 • Styret har som hovedoppgave å se til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at skolen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder.
 • Styret har i oppgave å se til at studentene får den utdanningen som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen, og for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og de utdanningssøkende er korrekte og fullstendige.
 • Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, både det fysiske og psykososiale miljøet. Styret skal, i samarbeid med tillitsvalgte legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden.
 • Styret skal se til at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes.
 • Styret oppnevner lokal klagenemnd og fastsette sammensetning av og kompetansen til denne, samt fastsette instruks for klagebehandling.
 • Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til skolens ledelse ved fagskolen dersom ikke noe annet er fastsatt, jf. fagskoleloven § 3 tredje ledd.
 • 3 representanter fra Jernbanedirektoratet – herav styrets leder og nestleder
 • 2 representanter fra Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening (jf. Jernbaneforskriften §2-1 pkt 5)
 • 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene
 • 1 representant fra de ansatte
 • 1 representant for studentene

Representantene for de ansatte og for studentene velges av og blant de respektive grupper. Studentrepresentanten velges blant alle fagskolestudentene. De tillitsvalgte fra samtlige grupper/kull er ansvarlige for gjennomføring av valget. Ansattrepresentant med personlig vara, velges i allmøte, urneavstemming. Øvrige medlemmer oppnevnes av Jernbanedirektoratet.

Styremedlemmene oppnevnes for fire år. Unntatt fra dette er studentrepresentanten, som velges for ett år og må være registrert som student ved skolen.

 • Marit Rønning – styrets leder, Jernbanedirektoratet
 • Eirik Hågensen – Jernbanedirektoratet, Fagskolen i Viken
 • Abdul Basit Mohmmad - Jernbanedirektoratet,Konnekt
 • Tor Egil Pålerud – Norsk Jernbaneforbund, LO
 • Rolf Ringdal – Norsk Lokomotivmannsforbund, LO
 • Mekonnen Germiso – Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening
 • Guro Ruud Cedell – Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening
 • Thomas Engevold – studentrepresentant
 • Øyvind Gunnestad – representant for de ansatte på Norsk fagskole for lokomotivførere

Rektor for Lokførerskolen, Kai Erik Jensen, er sekretær i styret.

Her kan du lese referater fra styrets møter 

Personvernerklæring

Les om hvordan vi håndterer personvernet her

Tall og resultater

Her finner du kvalitetsrapporter

Kvalitetssystemet

Her finner du lenke til årshjul og kvalitetssystem