Livet som student

Søkere som får tilbud om en studieplass, får all nødvendig informasjon tilsendt på e-post i god tid før oppstart. 

Velkommen som student på Lokførerskolen!

Du har fått plass i et kull. Gjør deg kjent med medstudentene dine og jobb sammen med dem. Hvert kull har fått to kontaktlærere som er dine nærmeste på skolen. Du kan selvsagt også kontakte andre faglærere eller administrasjonen på skolen dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til noe.

Som student får du arbeidsklær, uniform og fribillett på tog når du starter. Fribilletten skal du bruke for å komme deg på skolen og i forbindelse med praksis.

Opplæringen er obligatorisk og fulltid. Lokførerskolen benytter læringsplattformen FOKUS. Studentene får tilgang til denne så snart de er i gang med opplæringen.

Om opplæringen

Utdanningen tar ett år. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens ulike togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene trygt på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra 1 uke og opp til 7 uker i sammenheng. I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid på kvelds- og natttid, i helger og på bevegelige helligdager forekommer.

Den teoretiske opplæringen er delt opp i tema infrastruktur og kjøretøy. Målet med den tekniske opplæringen er at studenten oppnår forståelse for overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekanikk. Disse er viktige i togframføring. I tillegg skal studenten tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Studiet starter opp med at studentene får teoriopplæring og gjennomfører en uke med praksis i tog. Deretter gjennomfører de en eksamen. Denne må bestås før studenten søker jernbanetilsynet om et førerbevis. Førerbeviset gir adgang til førerrommet når du skal ut på øvelseskjøring. 

Om praksis

Lokomotivførerutdanningen har to emner innen praksis, delemne Praktisk skifting og delemne Øvelseskjøring. I begge delemnene gjennomføres det midtveisevaluering og sluttevaluering. Du må bestå praksis for å kunne gå opp til eksamen.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring i tog er delt opp i tre perioder i til sammen 15 uker der du skal følge en lokfører i turnus. De to første periodene går over fire uker, mens den siste perioden går over sju uker. Du kan bli plassert overalt hvor det kjøres tog i Norge. I disse periodene må du være fleksibel for endringer i stasjonering og turnus.

Når du begynner på skolen ber vi deg fortelle oss hvor du ønsker å ha øvelseskjøring, det kan være der du har familie eller at du har andre muligheter til å ordne overnatting selv. Skolen bestiller deretter øvelseskjøring i foretak skolen har avtale med. Det er foretakene som bestemmer hvor du havner. Skolen kan påvirke i noen få tilfeller. Dette kan være tilrettelegging dersom du trenger ekstra faglig påfyll, eller om det har skjedd noe i familien din som gjør at det er sterke sosiale grunner for å få en spesiell stasjonering. Dersom du blir plassert et sted du ikke kan ordne overnatting selv, ordner skolen overnatting i forbindelse med øvelseskjøring.

Skolen forventer at du følger foretakets reglement for påkledning når du er ute på øvelseskjøring. Det vil si at dersom føreren du kjører med bruker uniform, skal du bruke skolens uniform. Dersom føreren bruker arbeidsklær, skal du også bruke arbeidsklær. Du skal alltid bruke vernesko og ha med sikkerhetsvest.

Praktisk skifting

Praktisk skifting varer i 14 dager. Her får du erfaring med togsammensetting, bremseprøving og signalgiving. Praktisk skifting er satt opp etter øvelseskjøring 2 og foregår på skolen og på en stasjon på Østlandet der det er mulig å få plass til å trene. Skolen ordner overnatting i forbindelse med øvelse på stasjon.

Om eksamen

Eksamen førerbevis er en digital flervalgseksamen. Du får resultatet med en gang etter eksamen. Etter bestått eksamen må du søke Førerbevis hos Statens jernbanetilsyn. Du må ha førerbeviset for å få lov til å begynne med øvelseskjøring.

Studentene gjennomfører anonymisert skriftlig eksamen digitalt. Det blir gjennomført en skriftlig eksamen for Kjøretøy og en skriftlig eksamen for Infrastruktur.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Studentene skal inn til 40 min muntlig eksamen. Skolen melder studentene opp til eksamen. Studentene skal ha 30 minutters forberedelse til muntlig eksamen. Det vil si at studenten trekker oppgaven, får med seg eventuelle ruter og skjema, plasseres på rom med eksamensvakt og forbereder seg der til å gjennomføre eksamen.

Trekkoppgaven gjelder parvis; det vil si at den første studenten trekker en oppgave og den andre får samme oppgave. Studentene får resultatet etter at begge har avlagt muntlig eksamen på samme oppgave.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Om fravær

Opplæringen er fulltid med obligatorisk oppmøte.

Det er tillatt med opptil 10 % fravær i hvert teoriemne. Skolen skiller mellom gyldig og ugyldig fravær. Det vil at dersom du blir syk er det viktig å få tak i legeerklæring så fort som mulig. Med gyldig fravær kan du søke om å få fortsette opplæringen med et kull som kommer etterpå. Dersom fraværet er ugyldig kan du miste studieplassen om du har mer enn 10 % fravær.

For praksis er reglene enda strengere. Der må du straks melde fra til skolen dersom du blir borte, og du må ha legeerklæring fra første fraværsdag.

Lokførerskolen åpner for at studenter kan søke om å fortsette opplæringen i ett senere kull. Det kan være i tilfeller der studenter mener at de ikke klarer å følge den faglige progresjonen, eller at det skjer noe i studentens privatliv som gjør at det er nødvendig å utsette utdanningen. Snakk med kontaktlærer.

Noen studenter finner ut at lokomotivføreryrket ikke er noe for dem, eller at det ikke er mulig å gjennomføre opplæringen. Da kan du si opp studieplassen. Gi beskjed til skolen.

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du skolens opplæringsplan og studieplan. Disse planene er førende for all undervisning i utdanningen. Lenkene åpner pdf-dokumenter.

Opplæringsplan

Studieplan

Her finner du forskriften for utdanningen. Lenken åpner side på Lovdata.

Forskrift

Studentfordeler

Lokførerskolen har avtale med Studentorganisasjonen i Oslo og Akershus (SiO). Det gir deg som student fordeler ved leie av bolig, helse, trening og annet. Les mer om tilbudet her:

Sio.no hjemmeside