Vurderer du å søke?

Tenker du på å søke på studiet? Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å ta et valg.

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Utdanningen tar ett år og gir 60 studiepoeng. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Opptak

Lokomotivførerutdanningen lyser ut årlig opptak med søknadsfrist 1. mai. Søknadsskjema publiseres på våre nettsider i begynnelsen av mars.

Antall studieplasser bestemmes av styret i april hvert år. Antall plasser baseres på hvor mange lokførere foretakene sier at de trenger.

Dersom skolen ikke får nok søkere til å fylle antall studieplasser ved opptaket i mai, kan skolen lyse ut høstopptak med søknadsfrist 1. november.

Når søknadsfristen er utløpt rangeres kvalifiserte søkere etter rangeringspoeng. Deretter kalles det inn til yrkespsykologisk test og helsetest som må bestås for å komme inn. Skolen kaller inn til så mange søkere som trengs til å fylle studieplassene som er satt opp. Når testene er utført plasseres studentene inn i kull. Skolen klarer ikke å starte alle kullene samtidig på grunn av alle praksisperiodene, men vi starter normalt ett kull i januar, ett i mars, ett i mai og så videre utover året.

Rangeringspoeng

Lokomotivførerutdanningen mottar ofte flere søkere enn ledige studieplasser. Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng som de får på bakgrunn av karakterer i det skolen mener er sentrale fag.

Lokførerskolen reviderer opptaksreglene i forbindelse med overgang til Samordna opptak neste år. Mer informasjon om opptakskrav til oppstart på Lokførerskolen 2021 kommer høsten 2019.

Tester

Innkalling til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest skjer på bakgrunn av rangering basert på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Les mer om krav til helse i Førerforskriften (åpner lenke til Lovdata)

Kvalifiserte søkere blir kontaktet 1-5 uker etter søknadsfrist for gjennomføring av tester. På den yrkespsykologiske skikkethetsundersøkelsen vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Stresshåndteringsferdigheter
 • Simultanferdigheter
 • Mekanisk forståelse
 • Kommunikasjonsferdigheter (norsk muntlig)
 • Sikkerhetstenkning for å unngå uønskede hendelser
 • Bevissthet til egen rolle i samspillet mellom menneske, teknikk og organisasjon
 • Å kunne planlegge egen arbeidsutførelse på en sikker og presis måte
 • Presisjon i oppgaveløning og arbeidsutførelse
 • Kognitive ferdigheter for å kunne studere et teknisk fag

Realkompetansevurdering

Lokomotivførerutdanningen vurderer ikke selv realkompetanse i forbindelse med opptak. Studenter som ønsker å søke på bakgrunn av realkompetanse må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot videregående opplærings nivå.

Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og utsteder kompetansebevis/fagbrev. Dersom du allerede har bestått videregående opplæring, men mangler fag lokomotivførerutdanningen krever ved opptak, kan du eventuelt ta disse som privatist ved en videregående skole.

Dersom du allerede er realkompetansevurdert opp mot videregående opplæring må du legge dokumentasjonen ved søknaden din innen søknadsfristen.

Fremmedspråklige søkere

Fremmedspråklige søkere som har utdanningskompetanse fra utlandet og ikke har norsk, svensk eller dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskap i norsk – skriftlig og muntlig.

Les mer i Lokførerskolens forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen

Praksis

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra en uke og opp til åtte uker i sammenheng. I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid i helger og på bevegelige helligdager forekommer.

Teori

Den teoretiske opplæringen er delt opp i to tema; infrastruktur og kjøretøy. Målet med den tekniske opplæringen er at studenten forstår de overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togframføring. I tillegg skal studenten tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Studieavgift

Skolen krever ikke skolepenger for utdanningen. Studentene betaler likevel for materiell og klær. Til sammen vil dette utgjøre 15.000 kroner i løpet av skoleåret. Det betales ikke lønn i løpet av utdanningen, men studentene kan søke studiefinansiering gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du planer som undervisningen styres etter. Lenkene åpner pdf-filer.

Opplæringsplan

Studieplan

Her finner du lenke til lovdata, forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen.

Forskrift

 

Her finner du en lenke til mer informasjon om studieforløpet. Du finner også et lite kurs i studieteknikk.

Les mer her

 

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Kai Erik Jensen Rektor
E-post
Telefon 986 87 370
Kontakt Kai angående:
 • Organisering av utdanningen
 • Opptak og opptakskrav
 • Lokføreryrket
 • Pressehenvendelser
Ane Haugen Jordal Studieinspektør
E-post
Telefon 995 10 159
Kontakt Ane angående:
 • Opptak og opptakskrav
 • Studiekompetanse
 • Utdanningens løp og gjennomføring
Silje Stenersen Koordinator
E-post
Telefon 958 57 483
Kontakt Silje angående:
 • Opptak og opptakskrav
 • Utdanningens løp og gjennomføring
 • Alt du lurer på som student på Lokførerskolen