Vurderer du å søke?

Tenker du på å søke på studiet? Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å ta et valg.

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Utdanningen tar ett år, og gir 60 studiepoeng. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører i tog, i turnus. Studiested er i Oslo, mens øvelseskjøring kan skje over hele landet. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene trygt på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Det er løpende oppstart til studiet. Opptaket som hadde søknadsfrist 1. mars 2022, gjelder oppstart i august, september og oktober 2022, og januar, februar, mars og mai 2023. Søkere får tilbakemelding fra Samordna opptak 20. mai. Kvalifiserte søkere må bestå yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest før opptak. Lokførerskolen legger til rette for testene, og kaller inn aktuelle søkere.

Det er mulig å ønske seg oppstartsmåned ved tilbud om plass. Hvert kull har plass til 24 studenter, og det er ikke sikkert at vi kan innfri ønsket for alle.

 

Opptak

Lokomotivførerutdanningen lyser ut årlig opptak med søknadsfrist på våren. Neste mulighet for å søke er våren 2022, med søknadsfrist 1.mars. 

Antall studieplasser bestemmes av skolens styre hvert år. Antall plasser baseres på hvor mange lokførere foretakene sier at de trenger. 

Dersom skolen ikke får nok søkere til å fylle antall studieplasser ved opptaket om våren, kan skolen lyse ut høstopptak.

Når søknadsfristen er utløpt rangeres kvalifiserte søkere etter rangeringspoeng dersom det er flere søkere enn plasser. Deretter kalles aktuelle søkere inn til yrkespsykologisk test og helsetest. Begge må bestås før søker får tilbud om plass. Skolen kaller inn så mange søkere som trengs til å fylle studieplassene som er satt opp. Når testene er utført og studenten har takket ja, plasseres studentene inn i kull. Skolen klarer ikke å starte alle kullene samtidig på grunn av alle praksisperiodene, men vi starter normalt ett kull i januar, ett i mars, ett i mai og så videre utover året.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng som de får på bakgrunn av karakterer i det skolen mener er sentrale fag.

For å søke Lokomotivførerutdanningen må søker ha:

Enten:

Fullført og bestått norsk videregående opplæring med fagbrev. Flere fagbrev er godkjente.

Akvakulturfag, Aluminiumskonstruksjonsfag, Anleggsmaskinførerfag, Anleggsmaskinmekanikerfag, Asfaltfag, Automatiseringsfag, Avionikerfag

Banemontørfag, Betongfag, Bilfaget (lette kjøretøy), Bilfaget (tunge kjøretøy), Billakkererfag, Bilskadefag, Boreoperatørfag, Brønnfaget; elektriske kabeloperasjoner, Brønnfaget; havbunnsinstallasjoner, Brønnfaget; komplettering, Brønnfaget; kveilerøroperasjoner, Brønnfaget;  mekaniske kabeloperasjoner, Brønnfaget; sementering, Byggdrifterfag, Børsemakerfag,

CNC-maskineringsfag, Chassispåbyggerfag,

Dataelektronikerfag, Dimensjonskontrollfag,

Elektrikerfag, Elektroreparatørfag, Energimontørfag, Energioperatørfag,

Feierfag, Finmekanikerfag, Fjell- og bergverksfag, Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Flymotormekanikerfag, Flystrukturmekanikerfag, Flysystemmekanikerfag, Flytekniske fag,

Garverifag, Gjenvinningsfag, Glassfag, Grafisk produksjonsteknikk,

Heismontørfag, Hjulutrustningsfag,

IKT-servicefag, IKT-driftsteknikerfag, IKT-tjenesteutviklerfag, Industriell matproduksjon, Industriell overflatebehandling, Industriell skotøyproduksjon, Isolatørfaget, Industrimekanikerfag, Industrimontørfag, Industrioppmålingsfag, Industrirørleggerfag, Industrisnekkerfag, Industrisømfag, Industritapetsererfag, Industritekstilfaget; farging, trykking og etterbehandling, Industritekstilfaget; fiskeredskap, Industritekstilfaget;  garnfremstilling, Industritekstilfaget; trikotasje, Industritekstilfaget; veving,

Kjemiprosessfag, Komposittbåtbyggerfag, Kran- og løfteoperasjonsfag, Kulde- og varmepumpemontørfag,

Laboratoriefag, Landbruksmaskinmekanikerfag, Logistikkfag, Låsesmedfag,

Maritim elektrikerfag, Maritim innredning, Matrosfag, Modellbyggerfag, Motormannfag, Motormekanikerfag, Motorsykkelfag, Murerfag, Møbelsnekkerfag,

NDT-kontrollørfag, Nautisk instrumentmakerfag,

Optronikerfag, Orgelbyggerfag,

Plastmekanikerfag, Platearbeiderfag, Polymerkomposittfag, Produksjonselektronikerfag, Produksjonsteknikkfag,

Reservedelsfag, Romteknologi, Rørleggerfag,

Serigrafifag, Signalmontørfag, Skogfag, Smedfag, Steinfag, Storurmakerfag, Støperifag, Sveisefag,

Tak- og membrantekkerfaget, Tavlemontørfag, Tekstilrensfag, Telekommunikasjonsmontørfag, Termoplastfag, Togelektrikerfag, Trebåtbyggerfag, Tømrerfag,

Urmakerfag,

Vaskerifaget, Vei- og anleggsfag, Ventilasjons- og blikkenslagerfag, Verktøymakerfag, Viklerfaget,

Yrkessjåførfag

Eller:

Fullført og bestått norsk videregående opplæring spesiell studiekompetanse. Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

 • Fysikk 1 eller
 • Kjemi 1 eller
 • Biologi 1 eller
 • Informasjonsteknologi 1 eller
 • Geofag 1 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 eller 
 • Programmering og modellering x

Hvis du tok videregående før Kunnskapsløftet kan du lese her på sidene til Samordna opptak om de ulike fagene

Sjekk om du kvalifiserer her

I tillegg må alle søkere:

 • Ha fylt 20 år ved studiets start
 • Oppfylle krav til helse som følger av Førerforskriften
 • Bestå yrkespsykologisk skikkethetstest

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften på Lovdata)

Ta kontakt med oss på e-post dersom du mener at du kvalifiserer selv om du ikke oppfyller disse kravene:

post@lokforerskolen.no

Rangeringspoeng

Vi behandler søknaden din dersom du kvalifiserer til utdanningen. Ofte får vi flere søknader enn vi har plasser til. Ifølge fagskoleforskriften skal kvalifiserte søkere rangeres. Rangeringen skal skje gjennom utregning av poeng.

Alle fag med tallkarakterer som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget skal tas med i beregning av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10.

For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget, gis søkere følgende ekstra poeng:

 1. a) et fag- eller svennebrev gir 10 poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng. Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag- eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål.
 2. b) hvert fag- eller svennebrev med resultatet meget godt bestått gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre.

Søkere med lik poengsum skal rangeres etter alder, eldre søkere går foran yngre.

Det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon. Alle papirer må følge søknaden, og sendes inn innen 1. mars.

Søkere som er aktuelle for inntak kalles inn til helsetester. Søkere som oppnår høyeste karakter (A) på vurderingen tildeles 5 ekstra poeng.

Les mer i fagskoleforskriften, kapittel 3 om rangering:

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften på Lovdata)

Yrkespraksis

Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis. Fordi Lokførerskolen aksepterer mange ulike yrkesfag, kan flere typer arbeidspraksis være relevant og dermed gi flere yrkespoeng. 

 • Som arbeidstaker må relevant yrkespraksis dokumenteres med en signert arbeidsattest hvor det er oppgitt til-og-fra dato og stillingsprosent, samt beskrivelse av arbeidsoppgaver, arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
 • Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregistrene og næringsmelding/selvmelding fra Skatteetaten som viser aktivitet hos firmaet.
 • Alle nødvendige attester og dokumenter må legges ved søknaden.
 • Les mer om kravene på nettsiden til Samordna opptak: Fagskole - Slik dokumenterer du yrkespraksis 

Tester

Søkere må bestå helsetester før de kan få tilbud om plass. Innkalling til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest skjer på bakgrunn av rangering basert på vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Les mer om krav til helse i Førerforskriften (åpner lenke til Lovdata)

Kvalifiserte søkere blir kontaktet 1-5 uker etter søknadsfrist for gjennomføring av tester utifra rangeringspoeng.

Ved vurderingen av den yrkespsykologiske skikketheten kartlegger helsepersonell blant annet oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og personlighetsmessige trekk. Videre vil håndtering av stress og språkforståelse undersøkes. Disse aspektene er sentrale for om søkeren har kognitive ferdigheter for å kunne studere et teknisk fag, og at han eller hun kan utføre jobben som lokomotivfører på en sikker og presis måte for å unngå uønskede hendelser. På den yrkespsykologiske skikkethetsundersøkelsen vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Stresshåndteringsferdigheter
 • Simultanferdigheter
 • Mekanisk forståelse
 • Kommunikasjonsferdigheter (norsk muntlig)
 • Sikkerhetstenkning for å unngå uønskede hendelser
 • Bevissthet til egen rolle i samspillet mellom menneske, teknikk og organisasjon
 • Å kunne planlegge egen arbeidsutførelse på en sikker og presis måte
 • Presisjon i oppgaveløning og arbeidsutførelse
 • Kognitive ferdigheter for å kunne studere et teknisk fag

Testene gjennomføres av godkjent helsepersonell fra en bedriftshelsetjeneste, ikke av Lokførerskolen.

Les mer om helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest her

Realkompetansevurdering

Lokomotivførerutdanningen vurderer ikke selv realkompetanse i forbindelse med opptak. Studenter som ønsker å søke på bakgrunn av realkompetanse må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot videregående opplærings nivå.

Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og vurderer praksis for kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven som praksiskandidat.

Dersom du allerede har bestått videregående opplæring, men mangler fag lokomotivførerutdanningen krever ved opptak, kan du eventuelt ta disse som privatist ved en videregående skole.

Dersom du allerede er realkompetansevurdert opp mot videregående opplæring må du legge dokumentasjonen ved søknaden din innen søknadsfristen.

Dersom du har lang og allsidig erfaring innen et fag, men ikke fagbrev, kan kanskje praksiskandidat-ordningen være til hjelp. Dette gjelder fagene som kvalifiserer til søknad hos oss.

Les mer om praksiskandidat

 

Fremmedspråklige søkere

Søkere som har videregående utdanning fra et land utenfor Norden må dokumentere språkkunnskap i norsk – skriftlig og muntlig tilsvarende nivå B2. I tillegg må søker ha realfaglig eller teknisk utdanning på videregående nivå tilsvarende kvalifikasjonene som kreves for opptak til Lokomotivførerutdanningen.  

Her kan du finne mer informasjon om hvilke fag som tilsvarer opptakskravene til lokomotivførerutdanningen.

Les mer i Lokførerskolens forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen

Praksis

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra en uke og opp til åtte uker i sammenheng. I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid i helger og på bevegelige helligdager forekommer.

Teori

Den teoretiske opplæringen er delt opp i to tema; infrastruktur og kjøretøy. Målet med den tekniske opplæringen er at studenten forstår de overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togframføring. I tillegg skal studenten tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Studieavgift

Skolen krever ikke skolepenger for utdanningen. Studentene betaler likevel for materiell og klær. Til sammen vil dette utgjøre 15.000 kroner i løpet av skoleåret. Det betales ikke lønn i løpet av utdanningen, men studentene kan søke om stipend og rimelig lån gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Innlosjering

Skolen har avtale med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)Studentboligene finner du i mange størrelser og prisklasser. Prisene sies å være ca 40 prosent lavere enn markedspris i Oslo. Legg merke til at du kan søke om studentbolig før du er tatt opp på skolen. Det kan være rift om de mest populære boligene, så still deg i kø så snart som mulig.

Du kan også finne bolig privat. Høsten er ofte svært travel for de som leier ut. 

Du har rett til å søke bolig selv om du har fylt 35 år, og SiO har egne boliger for dere på Åråsen Studenthus.

Se hva slags boliger som finnes og hvordan du søker på SiOs nettsider her

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du planer som undervisningen styres etter. Lenkene åpner pdf-filer.

Opplæringsplan

Studieplan

Her finner du lenke til lovdata, forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen.

Forskrift

Mer informasjon

Her finner du en lenke til mer informasjon om studieforløpet. Du finner også et lite kurs i studieteknikk.

Les mer her

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post.

post@lokforerskolen.no