Nettbasert lokomotivførerutdanning

Lokførerskolen har fått godkjenning fra NOKUT for å kunne tilby lokomotivførerutdanningen nettbasert med samlinger. Det vil lyses ut studieplasser tilsvarende én klasse, med søknadsfrist 1.mars 2023, for oppstart i løpet av 2024.

Studiet vil foregå over tre semester (omtrent 18 - 20 mnd.) og vil bestå av selvstudie, faste digitale samlinger, oppsatte fysiske samlinger på skolen i Oslo og omegn og praksis ute i tog. Det vil stilles krav til oppmøte på samlinger for å kunne gjennomføre og bestå utdanningen.

Gjennomføringen av utdanningen vil stille krav til studentenes egen arbeidsinnsats. Dedikerte faglærere vil støtte og veilede studentene i deres arbeid, og gi faglige tilbakemeldinger underveis i studieløpet.

Gjennomføring

Studentene som søker og kommer inn på den nettbaserte lokomotivførerutdanningen, samles i en klasse med et felles studieløp. De vil møte engasjerte lærere som vil veilede dem underveis i studieløpet, både på nett og på samlinger i skolens lokaler, i tillegg til på andre læringsarenaer. 

Samlinger

Det vil være en oppstartsamling på skolen hvor studentene blant annet får en innføring i skolens verktøy, studieteknikk, og jernbanefaglige begreper.

I løpet av studiet vil det gjennomføres fysiske samlinger i og ved skolen, på befaring i og ved jernbaneområder samt praksisrettede øvelser i spor og stasjoner. Skolen vil i løpet av 2023 informere mer om samlingene.

I tillegg vil det være faste digitale samlinger, som vil bestå av undervisning, veiledning og faglige avklaringer.

Praksis

Praksisperiodene foregår i omtrent 18 uker totalt, og er fordelt utover studieløpet. Periodene varar fra en til syv uker sammenhengende. Praksis er i hovedsak øvelseskjøring ute i tog hvor studentene skal følge en kjørelærer sin turnus. Praksis vil bli gjennomført på heltid.

Nettbasert undervisning

Den nettbaserte teoriundervisningen vil bestå av mye egenarbeid, slik at studentene selv kan styre sin studiehverdag. Undervisningen vil blant annet inkludere bruk av simulator, virtuelle øvelser (VR), videoforelesninger og caseoppgaver, både individuelt og i grupper. Opplæringen vil legges hovedsakelig opp etter metoden «omvendt klasserom». Studentene gjennomgår fagstoffet først på egenhånd, før fagstoffet blir tatt opp igjen i diskusjoner i digitale og/eller fysiske samlinger. Metoden stiller krav til at studentene setter av tid, og jobber med fagstoffet på egenhånd og i grupper med medstudenter. Det vil legges til rette for, og forventes, at studentene skal samarbeide over nett, i tillegg til å delta på fastsatte digitale samlinger med faglærer.

Bruk av simulator

En stor del av studentenes læring kommer til å skje gjennom bruk av digitale verktøy. Eksempel på dette er bruk av skolens egenutviklede desksimulatorer, hvor studentene blant annet får opplæring i trafikksikkerhetsregler, prosedyrer og sikkerhetssystem. De spesialtilpassede scenarioene gir studentene anledning til å lære i en simulert virkelighet, på egen pc.

Læringsplattform

Skolen benytter Office 365 Education og Teams for distribusjon av læremidler. Samme verktøy brukes for kommunikasjon og samarbeid studentene imellom, og mellom student og lærer. Alle studenter ved Lokførerskolen vil få opprettet sin egen bruker til Office 365 Education i forkant av studiestart. Dette gir mulighet til å installere Office-pakken på egne enheter.

Vurdering og eksamen

Praksis består av to delemner; øvelseskjøring og skifting. Praksis vurderes i hvert delemne gjennom en praksisvurdering. Praksisvurdering i delemne skifting består av arbeidskrav som må være godkjent for å få bestått. Praksisvurdering av delemne øvelseskjøring blir satt i øvelseskjøring 3 av kjørelærer med karakter bestått / ikke bestått. Delemnene skifting og øvelseskjøring må være bestått for at samlet karakter i emnet skal gis som bestått, og for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

I emnene kjøretøy og infrastruktur, skal studentene gjennomføre og levere et eller flere arbeidskrav i begge delemnene. Disse arbeidskravene må være fullførte og godkjente for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen for den nettbaserte utdanningen med samlinger er avsluttende skriftlig eksamen og muntlig eksamen i emnene kjøretøy og infrastruktur.

Søknad og prioritering

Det er de samme kravene til kvalifisering, og søkere til det nettbaserte studiet har samme søknadsfrist som alle andre, 1. mars. Hos Samordna opptak er det to varianter du kan krysse av på.

Søkere til Lokførerskolen må prioritere hvilket studieforløp de helst vil inn på, stedbunden opplæring eller nettbasert med samlinger. Det vil si at du må sette det studiet du helst vil inn på som førsteprioritet, studiet du nest helst vil inn på som andreprioritet og så videre.

Når søkerne får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at hvis du har prioritert opptak til stedbunden opplæring på første plass og får tilbud om plass der, vil alle de andre studieønskene automatisk falle bort. Du kan ikke sette seg på venteliste til studium som har falt bort.

Hvis du har prioritert opptak til nettbasert opplæring med samlinger på første plass, og får tilbud om plass på stedbunden opplæring, kan du takke ja til plassen på stedbunden og fortsatt stå på venteliste på nettbasert opplæring med samlinger. Du vil da bli tilbudt plass på nettbasert opplæring med samlinger i et senere suppleringsopptak, dersom det blir ledig plass.

Det er derfor viktig at du er bevisst på hvilket studium du prioriterer øverst.